Půjčovní řád

Všeobecné obchodní podmínky k nájemním smlouvám

dále jen VOP:

 1. Autostan či jiná pronajímaná věc je závazně rezervována na požadovaný termín po uhrazení zálohové faktury ve výši 100% fakturované částky nájmu.
 2. Uhrazením zálohové faktury nájemce (dále též „zákazník“) stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami půjčovny Autostanu. Nájemce zaplacením zálohové faktury dále souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a uvedenými storno poplatky, tj. akceptuje je – zrušení závazné rezervace 30 dnů před vyzvednutím činí storno 30% z celkové ceny rezervace; v době 15 až 29 dnů před vyzvednutím činí storno 50% z celkové ceny rezervace; v době kratší než 15 dnů před vyzvednutím činí storno 100% z celkové ceny rezervace. V případě rušení nájmu z důvodu onemocnění Covid 19 nebo karantény (související s Covid 19), vracíme 80% nájmu, pouze s potvrzením od hygienické stanice nebo praktického lékaře. Zrušení z důvodu Covid 19, nebo karantény je možné uplatnit nejdéle 4 dny před započetím výpůjční doby. Dále postupujeme dle dostupných možností, např.: nabídnutí autostanu dále k pronájmu a v případě úspěšného náhradního pronájmu autostanu, vracíme adekvátní část zaplacené hotovosti. V případě přetrvávání restrikcí (nebo jiných nařízení), které neumožní svobodné užívání autostanu, nabízíme bezplatnou změnu termínu. Storno poplatky vracíme převodem na bankovní účet.
 3. V případě, že autostan nebude možno nájemci namontovat na vozidlo (např. jiné rozteče úchytů než nahlášené, bezpečnost silničního provozu, vratkost úchytu, nevyhovující rozměry příčníků, nedodržení požadovaných vzdáleností příčníků, špatný stav příčníků apod.), není pronajímatel povinen uhradit nájemci náklady či škody vzniklé, a to zejména s cestou k pronajímateli a ani jiné požadované škody vzniklé s nezapůjčením pronajímaného autostanu nájemci. Pronajímatel rovněž není povinen vracet uhrazenou zálohu a je oprávněn vyúčtovat nájemci manipulační poplatek 150,- Kč/případ.
 4. Každý zákazník je povinen podepsat „Smlouvu o nájmu věci“ a písemně tak potvrdit převzetí zapůjčeného autostanu a dalších zapůjčených věcí. Podpisem citované „Smlouvy o nájmu věci“ stvrzuje stav přebíraného autostanu a dalších zapůjčených věcí a rovněž potvrzuje proškolení ze strany pronajímatele ohledně technické a bezpečné manipulace se zapůjčenými věcmi a seznámení se závazným termínem doby trvání výpůjčky (zejména konečný termín vrácení).
 5. Při nájmu věci se skládá vratná záloha (kauce) v příslušné výši (viz. ceník), a to v hotovosti v místě převzetí autostanu či jiných věcí od pronajímatele.
 6. V případě nepředložení osobních dokladů bude požadována kauce v plné výši najímaného autostanu či jiné najímané věci.
 7. Autostan je možno vyzvedávat nebo vracet pouze v otevírací době půjčovny;  mimo tuto dobu po předchozí oboustranně odsouhlasené e-mailové nebo telefonické dohodě. O předání/převzetí autostanu a příslušenství je podepisován předávací protokol.
 8. Zákazník je povinen vrátit autostan nepoškozený, usušený a přiměřeně vyčištěný, včetně veškerého zapůjčeného příslušenství.
 9. Zákazník je povinen užívat autostan v souladu s manuálem a vždy před jízdou a během jízdy zkontrolovat řádné zajištění (aretaci) autostanu a pevnost uchycení autostanu na vozidle. Zákazník se zavazuje užívat (zejména rozkládat, skládat a používat k přespání) autostan s obvyklou péčí a v případě, že způsobí na autostanu škodu, nebude mu při vracení autostanu ihned vyúčtována a vrácena složená vratná kauce. Kauce bude ponechána u pronajímatele do doby odstranění vzniklé závady (způsobené během zapůjčení) a následně bude  kauce nájemci vyúčtována, a to s odečtením vzniklých nákladů pronajímatele (např. doložené účetními podklady). V případě, že částka opravy přesáhne výši složené kauce, je nájemce povinen škodu uhradit na základě vystavené doplatkové faktury se splatností pěti pracovních dnů. Faktura bude zaslána e-mailem. Pronajímatel je oprávněn, v případě, že musí řešit opravu stanu, účtovat smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (manipulační poplatek spojený s vyřízením opravy).
  Žádné ujednání o smluvní pokutě a účtovaných vícenákladech nájemci, nemá vliv na   požadavek pronajímatele požadovat úhradu vzniklé škody, vedle smluvní pokuty.
 10. V případě, že zákazník způsobí na autostanu škodu neopravitelnou (např. protržení zadní síťky, roztržení látky autostanu, poškození konstrukce nebo její části, apod.) nebo znehodnotí autostan tak, že nejde opravit, vyčistit či uvést do původního stavu nebo, že oprava způsobí nevypůjčitelnost autostanu pro další zákazníky anebo, že oprava bude dražší než pořizovací cena autostanu nebo bude oprava poškozené části autostanu neproveditelná, zavazuje se zákazník odškodnit pronajímatele a uhradit pronajímateli mj. cenu autostanu, kterou měl autostan v době převzetí zákazníkem.
 11. Záloha (kauce) je vratná při vrácení nepoškozeného autostanu oproti podpisu. Pronajímatel si vyhrazuje právo zadržet složenou kauci až do úplného vyčíslení výše způsobené škody.
 12. Při rozkládání a skládání autostanu je třeba brát za kliku, kterou se autostan rozkládá, a to „s citem“, neboť mechanismus obsahuje plastová kola převodu, která mohou při neúměrné námaze prasknout a z toho důvodu by již nebylo možné autostan rozložit a ani složit.
 13. Během užívání autostanu se zakazuje chytat se konstrukce autostanu (boční otevírací mechanismus a horní skořepina) a rovněž se nesmí žádným způsobem vyvíjet síla na vnitřní opěrnou konstrukci autostanu !!!
 14. V autostanu je zakázáno kouřit, zapalovat svíčky a manipulovat s otevřeným ohněm (nebezpečí požáru, nebezpečí propálení a škoda ve formě načichnutí matrace a látkových částí stanu, apod.), a dále je zakázáno autostan demontovat z vozidla, a dále je zakázáno užívat v autostanu obuv, rovněž do autostanu není dovoleno brát zvířata a/nebo domácí mazlíčky.
 15. V případě poškození či neúměrného znečištění pronajatého autostanu budou účtovány náklady na opravu a vyčištění, a pokud nebude poškození opravitelné, bude účtována náhrada na pořízení nového autostanu v obvyklé pořizovací ceně. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného autostanu se zákazník zavazuje uhradit finanční kompenzaci veškerých újem, které vypůjčiteli vzniknou (např. náklady na zajištění nového autostanu, ušlý zisk, apod.).
 16. Zákazník je povinen brát v úvahu, že vozidlo s namontovaným autostanem (ve složeném stavu) má obvykle vyšší výšku než 1,9 m. Proto je povinen dbát přiměřené opatrnosti při vjezdu do podzemních či zastřešených garáží, při průjezdu „drive in“ prodejnami a při podjezdu staveb, mostů, mostků a tunýlků či stromů a keřů, které mají nižší výšku než vozidlo s namontovaným autostanem. Rovněž je zakázáno vjíždět namontovaným autostanem do myčky.
 17. Musí být bráno v úvahu, že namontováním autostanu se mění těžiště vozidla a řidič tedy musí vůči tomuto vždy přizpůsobit svoji jízdu. Rovněž maximální dovolená rychlost automobilu při upevněném autostanu na střeše vozidla nesmí překročit 110 km/hod. (jedná se o údaj uváděný výrobcem autostanů).
 18. Nájemce není oprávněn postoupit jakékoliv nároky z nájemní smlouvy a ze souvisejících vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 19. Pronajímatel je oprávněn započíst si veškeré své splatné nároky z nájemní smlouvy a souvisejících vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem z této smlouvy vůči jakýmkoliv nárokům nájemce.
 20. Pronajímatel neodpovídá za škody a újmy, které způsobí zákazník v průběhu nájmu autostanu třetím osobám a v případě, že by z tohoto důvodu přesto nějaká třetí osoba požadovala po pronajímateli odškodnění, zavazuje se zákazník veškeré takové veškeré odškodnění uhradit ze svého.
 21. Pro zapůjčení autostanu jsou vyžadovány tyto doklady:
  • fyzické osoby
   • platný občanský průkaz,
   • platný druhý doklad (rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas),
   • odpovídající zálohu (vratná kauce)
  • právnické osoby:
   • výpis z obchodního rejstříku,
   • platný občanský průkaz,
   • druhý doklad (rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas),
   • odpovídající zálohu
 22. Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  1. Osobní údaje nájemce stanu jsou zpracovávány pronajímatelem dle obecného nařízení o ochraně o osobních údajů (GDPR), a to na základě hlavních zásad, zejména zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a odpovědnosti zpracovatele.
  2. Veškeré údaje jsou pronajímatelem uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou.
  3. Rozlišujeme osobní údaje, které slouží výlučně k účetním účelům, a to jsou   osobní údaje o nájemcích stanu (jméno, příjmení, r.č., adresa, bankovní účet, ze kterého byla složena záloha, IČ). Tyto uchovává zpracovatel za účelem udržování obchodního stavu a fakturace po dobu devíti let.
  4. Osobní údaje budou pronajímatelem zveřejněny pouze v případě, že to vyžaduje zákon či zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.
  5. Pronajímatel provedl opatření, aby osobní údaje nájemců byly chráněny a pronajímatel použil náležité technické a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.
  6. Osobní údaje jsou archivovány a zpracovávány v České republice.
  7. Uzavřením nájemní smlouvy či zasláním objednávky či úhradou zálohové faktury (podle toho co nastane dříve), dává zákazník souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji.
  8. Nájemce si může vždy vyžádat seznam osobních údajů, které o něm pronajímatel vede, opravu určitých osobních údajů, které nájemce považuje za nesprávné nebo nerelevantní nebo může požádat o vymazání nebo jiné odstranění osobních údajů. Osobní údaje budou na žádost zaktualizovány nebo odstraněny v souladu s platnou právní úpravou.
  9. Nájemce může kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů a po zvážení okolností žádosti bude žádosti vyhověno v souladu s platnou legislativou.
  10. Kontaktní údaje pronajímatele autostanů jsou uvedeny níže na této webové stránce.
  11. V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně toho, jak pronajímatel – „autostan.cz“ používá osobní údaje, jak uplatnit práva osoby, o níž se osobní údaje uchovávají nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se může nájemce obrátit na: info@autostan.cz.
 23. Pro řešení soudních sporů z nájemní smlouvy na autostan a příslušenství a pro vztah mezi nájemcem a pronajímatelem dle těchto VOP, jsou místně příslušené soudy dle bydliště pronajímatele.
 24. Pronajímatel je oprávněn započíst si jakékoliv nároky z této smlouvy oproti nárokům nájemce ze složené kauce a z nároků nájemní smlouvy.
 25. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané nájemní smlouvy.

V Hostomicích, dne 1. dubna 2021